Formáty HELL

Co je to všechno za rozličné formáty? Zde je jednoduchá definice všech Hellschreiber módů, a kde jsou nebo byly použity.  Ty v současnosti nejrozšířenější jsou označeny červeně.


On-Of klíčované (ASK) módy

F-Hell, Press-Hell

Tento quasi-synchronní systém použil font v matici 14 x 7, stejně jako Feld-Hell, a přenesl standardní Hell font při 245 baud nebo 5 znaků/sec. Přenos byl původně bez modulace (proudové klíčování) a později 1000 Hz klíčovaný tón. Po všech stránkách včetně rychlosti je tento systém v podstatě totožný s široce užívaným Feld-Hell módem. F-Hell může být přenášen IZ8BLY software V2.7 (rychlostí E).

Feld-Hell

Nejvíce a dobře známý a široce používaný systém, quasi-synchronní Feld-Hell formát, první ho použil Siemens & Halske pro Feldfernschreiber (polní dálnopis) - bylo pravděpodobně vyrobeno přes 30,000 kusů. Na font je použito pole 14 x 7, a standardní Hell font je vysílán tempem 122.5 baud (2.5 znaků/sec). Vysílá se klíčovaným tónem 900 Hz, ačkoli nyní nejvíce softwarových systémů užívá 980 Hz (přenosová rychlost x 8). Tímto modem se doporučuje vysílat na krátkých vlnách - nebo alespoň jím volat CQ.

GL-Hell

GL-Hell systém užívá podobný 14 x 7 font pole jak Feld-Hell, ale znaky fontu jsou upravené doplněním "příček" na levou stranu, což slouží jako "start bit", protože toto je asynchronní systém. Tempo dělá 300 baud (6.1 znaků/sec), a klíčovací tóny byly použité buď 1000 nebo 3000 Hz. Siemens model 72c mnoho roků používala Německá armáda a železnice, a byl využit amatéry zejména pro VHF. Dokonce i dnes jsou nějaké GL-Hell užívány evropskými amatéry na 2m. GL-Hell není užitečný na krátkých vlnách, kde má synchronisace problémy. GL-Hell mód nabízí pouze některé počítačové programy.

Hell 80

Poslední Hell stroj vyrobený u Siemensů byl polovodičový Model 80. Tento stroj přenese oba quasi-synchronní a asynchronní módy, a užívá zcela rozdílný font s polem 9 x 7 bodů. S 63 body (lépe než se 49) tento formát vysílá 315 baud pro přenos 5 znaků/sec. Tento formát je pouze FSK. Signály jsou 1625 Hz bílý, 1925 Hz černý a 1260 Hz pro linku. Hell-80 je zřídka použit u amatérů. Je pro ně velmi málo dostupného programového vybavení.

PC-Hell

V průběhu let rozliční amatéři dělali pokusy s asynchronními Hell přenosy, protože byly kompatibilní s existujícím RTTY vybavením. Tato technika použila PC UART k přenosu asynchronních znaků pro každý znakový sloupec. I při rychlosti 100 baud (tak rychle, jako většina RTTY strojů) používá k přenosu textu jednoduchý 7 x 5 font s jedním stop bitem, pod 2 znaky/sec. Ovšem tato technika je zrovna tak náchylná na šum jako RTTY, a trpí více únikem ve vyšších přenosových rychlostech.

Takový by mohl také být formát Hell-45, ale o něm nic bližšího není nyní známo.

PSK-Hell a FM-Hell

PSK-Hell je vzrušující nový způsob vynalezený v r.1999 ZL1BPU Murrayem a prvně ho použil Nino IZ8BLY. Nino IZ8BLYvyvinul FM-Hell, a ten je technicky velmi podobný. Tyto módy mají působivé charakteristiky - jsou velmi citlivé, skoro jako PSK-31, ale mnohem méně postihnutelné únikem a polárním Doppler-třepotem. Také se velmi rychle vzpamatují z pulsů způsobených výbojem s ohledem na obrovský dynamický rozsah a necitlivosti k amplitudovému kolísání. FM-Hell trpí méně na roztřepení textu a poskytuje velmi ostrý obraz i při špatné přenosové cestě. Citlivost je skutečně dobrá, dávající ostrý, šumuprostý tisk i s velmi slabými signály.

PSK-Hell používá diferenciální způsob klíčování posuvem fáze. PSK-Hell, stejně jako PSK-31 má čekací (naprázdno) stav signálu, řadu 180° změn fáze přenosovou rychlostí, se zvýrazněnou kosinusovou obálkou, ale tam podobnost končí. FM-Hell užívá MSK (nízkozdvihové klíčování), podobně jako PSK-Hell ale pouze s jedním postranním pásmem. To slučuje přesnou frekvenční změnu s fázovým posuvem k dosžení čisté, velmi úzké MSK - s šířkou, jako by užíval pro přenos jedno postranní pásmo, ale bez zvýšené kosinusové modulace

Tyto módy přenesou text buď v speciálním nízkén rozlišení - matice 7 x 6 teček, 105 baud, nebo ve vysokém rozlišení - matice14 x 7 teček, WINDOWS™ font, 245 baud, takže přenos písmen včetně sloupcové sazby je stejný v obou případech s Feld-Hell. Pro 105 baud je používán speciální font se sudým počtem sloupů za účelem ovládat počet obratů fáze v každém znaku. Tady, ale není možné užívat "dvoubodové pravidlo" Rudolfa Hell'a a zlepšit rozklad se sedmi vertikálními body, a při 245 baud nelze zmenšit šířku pásma. Černé body jsou vysílány s nereverzní fází na začátku tečky. Přijímací proces je identický pro PSK-Hell a FM-Hell, ve srovnání s fází každé tečky s předcházející tečkou. Veškeré amplitudové kolísání je ignorováno (dělá to systém necitlivým k šumu) a skutečná fázová změna je řešena na 'Fuzzy' způsob, který činí při špatných podmínkách čitelnost snadnější . S čtyřmi časy převzorkování, jsou pak Dopplerovské chyby fáze průměrovány okem operátora. Žádná náhrada za hodinový impuls není nutná, jakmile je jednou systém analogový, a quasi-synchronní jako Feld-Hell.

FSK-Hell

Rozličné softwarové balíky nabídzí FSK verze Feld-Hell, ale žádné nejsou moc užitečné. Zřejmě neexistuje žádný jednotný standard, ačkoli verze od IZ8BLY, s 245 Hz shiftem, je možná nejvíce rozšířená. Tato verze vysílá tón 980 Hz pro černou a 1225 Hz pro bílé okolí písmena, a ticho pro mezipísmenovou bílou, s volbou pro stálou bílou.

Program FeldNEW8 od G3PPT také nabízí FSK, ale přenáší tvale bílou. Je také možno ovládat FSK se stálou bílou použitím software LA0BX a modemu RTTY. Všechny programy pracují rychlostí 122.5 baud.

Duplo-Hell

Toto je dvojtónový způsob, který vynalezl v r. 1999 Nino IZ8BLY. Font a formát je stejný s Feld-Hell, mimo toho, že dva sloupce jsou přenášeny současně, používá dva klíčované (on-off) tóny. Tyto tóny (980 Hz a 1225/1470 Hz pro posuv 245/490 Hz) jsou samozřejmě vysílány současně. Nižší tón je použit pro levý sloupec, a vyšší pro pravý sloupec. Spíše než dvojitou rychlostí, běží stejně jako Feld-Hell (2.5 znaků/sec) se základním bodem dvojnásobné délky (61.25 baud).

Tento způsob je pozoruhodně imunní k šumu, úměrně k vyššímu času integrace pro každý bod prvek. Širší (kmitočtový) posun je odolnější k šumu, ale více citlivý na selectivní fading, který působí žaluziový efekt (v orig. "venetian blind").

Sequential Multi-tóne Hell

Nedávný vynález od ZL1BPU (1998), S/MT-Hell je kompromis mezi Feld-Hell a C/MT-Hell. Jako Feld-Hell, znaky jsou přenesené v matici (ve skutečnosti ve stejné posloupnosti jak Feld-Hell), ale pro každou řádku bodů ve znaku jsou použité rozdílné tóny. Font je omezen na 7 x 5 a nepřenášení bílých bodů může znamenat zrychlení (méně plýtvání času), protože příjem je použit FFT přijímač ve frekvenční doméně (vykreslí vodopád). S/MT-Hell je velmi účinný na rušených pásech a může poskytnout lepší citlivost než C/MT-Hell. Viz také stránku Sequential MT-Hell.

Concurrent Multi-tóne Hell

C/MT-Hell byl poprvé předveden v roce 1937. Petr G3PLX ho nedávno (1998) znovuvyvinul s použitím FFT přijímače k zobrazení signálu. Několik dalších programátorů pak následovalo jeho příkladu. Všechny linky každého znaku jsou přenášené současně za použití řady (současných) tónů, a proto (na rozdíl od S/MT-Hell) je tak možné poslat opravdu vertikální čárku. Vysoké rozlišení umožnuje užívat propracované fonty. Systém je velmi imunní vůči rušení , ale klade velké požadavky na linearitu vysílače. Viz stránku Concurrent MT-Hell.

Slow-Feld

Tento mód, který vyvinul Lionel G3PPT je určen spíše k užití pro majáky, než pro QSO, je to v skutečnosti velmi pomalá verze Feld-Hell. Je použit tradiční font , ale přenos probíhá tempem (loudavým) 2 znaky za minutu! Největší rozdíl je v přijímacím software - aby signál přebil šum je použit vícekanálový FFT příjem. Tato cesta přináší velmi vysokou citlivost protože šířka pásma každého kanálu jsou velmi úzká. Drift je potlačen užitím vícenásobného příjmu. Existuje několik verzí, všechny určeny pro LF a HF QRP majáky.

Souhrn

Tabulka dole přináší vodítko na užívání rozdílných Hell módů za různých provozních podmínek, v různých okolnostech. "Ok" znamená mode je užitečný, "FB" znamená, že tento mód byl navržen k boji proti této situaci, nebo zdolává velmi dobře takové podmínky. Prázdné políčko neznamená, že mód je v tomto ohledu špatný , pouze že existuje i lepší mód. Pokrytí většiny obvyklých módů nabízí často používaný software IZ8BLY.

Copyright (C) M. Greenman 2000
Conditions   BandFeldPSKFM FSKDuploMTSlow
Slabý signál DX LF,MF,HF OK 1FBFB-Ok 1-FB
Slabý signál DXVHF -FBFB----
Volání CQ DX/LocalLF,MF,HF FB 2FBFB----
Špatné podm. (fading, praskavý šum)Low HF - 1FBFBOkOkFB-
Špatné podm. (nadměrný multi-path)Low HF - 1OkFB-FB 3Ok-
Hluboký únik (QSB)HF -FBFB-Ok 3--
Doppler (polar flutter) HF OkFBFB----
Doppler (satellit, meteor)VHF/UHF FB 4Ok 11Ok 11--Ok-
Těžké QRM (spec. Pactor/RTTY)HF ---OkOkFB-
Silné QRM (na nosné)HF ----OkFB-
Silné QRM (SSB spletry) HFOkOkOk-FBFB-
Provoz QRPALL OkFBFB----
Úzké pásmo (užší než 200Hz)ALL -105Hz1255Hz12-- 200Hz1Hz
Vysoké rozlišení (pro působivé demonstrace)ALL FB5FB 11FB 11OkOkFB6-
Použití pro majákyALL OkFBFB---FB
Spousta volného času na pár QSOALL Ok 1----- 7FB
Provoz Hell s CW nebo QRP TCVRALL FB 8----Ok 9Ok 10
Použití TX třídy CALL Ok-FB--FB 9FB 10

Vysvětlivky

 1. Užij "DX" mód, nebo zkus pomalou přenosovou rychlost
 2. Pro všechna CQ volání dej přednost tomuto módu - použij 122.5 baud
 3. DUPLO má lepší potlačení šumu než Feld-Hell a může být přijímán i při selektivním úniku.
 4. Zkus rychlejší přenosové rychlosti (řekněme 7.5 znaků/sec) pro meteor scatter, a opakuj písmena. Zapni záznam (makro)
 5. Pamatujte že při používání fontů Windows na Feld-Hell bude signál bude dost široký (typicky >1 kHz)
 6. G3PLX MT-Hell podporuje všechny fonty Windows a užívá 16 tónů. IZ8BLY užívá 14 tónů a fonty Windows.
  G3PPT užívá 9 tónů v MTHKBD2, a to vypadá dobře, ale má fixní font.
 7. Zkus následující MT-Hell, například Mosaic II, tempo 1 bod/sec.
 8. Užívej LA0BX software a Hamcomm interface ke klíčování vysílače
 9. Přidej D-A konvertor k VCO a užívej S/MT-Hell (MOSAIC II)
 10. Užívej klíčování zvukovým tónem a software G3PPT
 11. V modu 245 baud
 12. V modu 105 baudCopyright © M. Greenman 1997-2005. All rights reserved. Contact the author before using any of this material.
přeložil J.Skalník 2006